Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul d-nei JUDELE Olga Michaela

2 martie 2011, 14:11

Agenția Națională de Integritate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către doamna JUDELE Olga Michaela, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Făgăraş, Judeţul Braşov.

În temeiul art. 12, alin. (1) din Legea nr. 176/2010, ca urmare a sesizării Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, Agenția Națională de Integritate a demarat, la data de 24.11.2010, verificările cu privire la posibila nerespectare de către doamna JUDELE Olga Michaela, funcţionar public - Director General în cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov şi Consilier Local al Consiliului Local Făgăraș, a regimului juridic al incompatibilităţilor.

Doamna JUDELE Olga Michaela exercită, în prezent, mandatul de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, conform Hotărârii Consiliul Local Făgăraș nr. 2/19.06.2008 privind validarea mandatului de consilier local.

Începând cu data de 15.03.2010, doamna JUDELE Olga Michaela a fost numită, în urma promovării concursului organizat în perioada 10-12.03.2010, în funcția publică de execuție, de consilier I A, în cadrul Direcției Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Achiziții Publice, Consiliul Județean Brașov, conform Dispoziției de numire nr. 300/15.03.2010 a Președintelui Consiliului Județean Brașov.

Cu aceeași dată, respectiv 15.03.2010, doamna JUDELE Olga Michaela a fost promovată prin detașare în funcția publică de conducere de Director General în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform Dispoziției de detașare nr. 301/15.03.2010 a Președintelui Consiliului Județean Brașov, pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere, pe o perioadă de 6 luni.

La data de 16.09.2010, raportul de serviciu al doamnei JUDELE Olga Michaela cu Direcția Investiții, Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Serviciul Achiziții Publice, Consiliul Județean Brașov, a încetat prin acordul părților, conform Dispoziției de încetare nr. 664/16.09.2010 a Președintelui Consiliului Județean Brașov.

În conformitate cu prevederile art. art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției: “Calitatea de funcționar public este incompatibilă cu orice altă funcție publică decât cea în care a fost numit, precum și cu funcțiile de demnitate publică”.
       
Conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 176/2010, procedura de informare a fost îndeplinită la data de 25.01.2011, doamna JUDELE Olga Michaela fiind înștiințată, prin intermediul adresei nr. 4432/G/I.I. (confirmare de primire datată 28.01.2011) despre faptul că au fost identificate elemente în sensul existenței stării de incompatibilitate și invitată să prezinte un punct de vedere în acest sens.

În urma analizării Raportului de Control nr. 741/2010 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi a documentelor anexate acestuia, a evaluării declarațiilor de avere şi de interese depuse de persoana evaluată, precum și a altor date și informații, au fost identificate elemente în sensul încălcării de către doamna JUDELE Olga Michaela a legislației privind regimul juridic al incompatibilităților.

Prin punctul de vedere transmis Agenţiei Naţionale de Integritate la data de 15.02.2011, doamna JUDELE Olga Michaela a apreciat că nu s-a încadrat în niciuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege. 

Având în vedere că și după exprimarea punctului de vedere de către persoana evaluată, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 176/2010, inspectorul de integritate a considerat că sunt elemente în sensul încălcării de către doamna JUDELE Olga Michaela a legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, ca urmare a exercitării simultane în perioada 15.03.2010 - 16.09.2010, a funcţiei publice de conducere în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum şi a calităţii de Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, s-a procedat la întocmirea raportului de evaluare.

Persoana eliberată sau destituită din funcţie sau faţă de care s-a constatat existenţa stării de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică, cu excepţia celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă, sau a încetării de drept a mandatului.

Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicţia de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei stării de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.
    
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 02 martie 2011


Related news: Back

10.167.538

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 03.11.2021