COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese penal – 3 persoane cu funcții publice

14 februarie 2018, 11:20


Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența indiciilor privind posibila încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penală în cazul a trei persoane cu funcții publice, după cum urmează:

 

 

    1. STRATULAT IOAN SORIN, șef Secție clinică recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 06 aprilie 2017, a deținut și a exercitat simultan funcția de șef Secție Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași și pe cea de administrator al S.C. Soma Medical Impex S.R.L. (având ca obiect de activitate „hoteluri și alte facilități de cazare similare”).

 

De asemenea, începând cu data de 22 noiembrie 2016, persoana evaluată deține și exercită simultan funcția de șef Secție Clinică Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași și pe cea de administrator al S.C. Gitorex S.R.L. (având ca obiect de activitate „comerț cu ridicata al produselor farmaceutice”).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu dispozițiile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

    2. POPA GAVRILOVICI GIONI, asistent judiciar în cadrul Tribunalului Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2007 – 05 ianuarie 2009, a deținut simultan funcția de asistent judiciar în cadrul Tribunalului Bacău și pe cea de director administrativ în cadrul Universității ”Alma Mater” Sibiu (angajat cu contract individual de muncă).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004 republicată privind Statutul judecătorilor și procurorilor.

 3.  STAN GHEORGHIȚA, secretar al comunei Cornești, județul Dâmbovița

 

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În exercitarea funcției publice deținute, a participat la angajarea unui afin de gradul al II-lea în funcția de referent în cadrul Primăriei Cornești, județul Dâmbovița, semnând și contrasemnând în acest sens acte administrative, respectiv documente privind organizarea și desfășurarea concursului de angajare/promovare, precum și Dispoziții și Hotărâri ale Consiliului Local Cornești.

 

Astfel, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către STAN GHEORGHIȚA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. STRATULAT IOAN SORIN și POPA GAVRILOVICI GIONI au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

 

·  art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare”;

 

·  art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezelierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică şi șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din spitalele publice”;

 

·  art. 5, alin. (1) din Legea nr. 303/2004, potrivit căruia Funcțiile de judecător, procuror, magistrat-asistent și asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii și al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii”;

 

·  art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018