COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 9 aleși locali

21 iulie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a nouă foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

           1.  GOGOAȘĂ MARIAN-EMIL, primar al comunei Valea Teilor, județul Tulcea

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iunie 2015 – 04 mai 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Poiana cu Tei S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

          2. HODOROG SORIN POMPEI, viceprimar al comunei Săuca, județul Satu Mare

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 aprilie – 31 decembrie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică - persoană fizică autorizată, obținând venituri din activitățile desfășurate în calitate de persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

 

               3. BÂRLĂ FĂNICĂ, fost viceprimar al municipiului Buzău, județul Buzău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 iulie 2013 – 20 februarie 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de angajat cu contract individual de muncă la                   S.C. Envient S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

 

           4.  MEȘTERU EMIL, fost viceprimar al orașului Slănic, județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 28 iunie 2012 – 29 aprilie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și pe cea de cenzor la S.C. Pim S.A., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 

 

           5.  KARASZ ENDRE, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Porumbești, județul Satu Mare

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat în favoarea adoptării Hotărârii Consiliului Local prin care s-a alocat din bugetul local suma de 15.000 Lei pentru Asociația Crescătorilor de Bovine din comuna Porumbești, persoană juridică de drept privat al cărei asociat fondator și președinte este persoana evaluată.

Totodată, a votat în favoarea adoptării Hotărârii Consiliului Local Porumbești de revocare a primei Hotărâri, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că Asociația Crescătorilor de Bovine din comuna Porumbești ar putea beneficia de pe urma adoptării celei dintâi Hotărâri (fapt care s-a concretizat, întrucât de la bugetul local s-a alocat Asociației suma de 15.000 Lei), ori că Hotărârea Consiliului Local de revocare ar putea duce la/influența realizarea unui avantaj/dezavantaj pentru respectiva Asociație.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispozițiile art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

           6.  MURARIU ELENA VIOLETA, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Bozieni, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat în favoarea adoptării Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea concesionării suprafeței de 91,69 ha pășune ce se află în proprietatea publică a Comunei Bozieni, județul Neamț, în vederea pășunatului, către Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos - Neamț, persoană juridică de drept privat în cadrul căreia persoana evaluată deținea la acea dată calitatea de vicepreședinte.

În temeiul acestei Hotărâri, s-a încheiat un contract de concesiune între Primăria Comunei Bozieni și Asociația Crescătorilor de Taurine Bozienii de Jos, deși persoana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că asociația va beneficia de pe urma adoptării lor.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispozițiile art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

           7.  CERNAT IORDĂNEL MILICĂ, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Banca, județul Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat în favoarea adoptării Hotărârii privind închirierea prin licitație publică a pășunilor comunale aparținând domeniului public și privat al comunei Banca, pentru pășunatul bovinelor și ovinelor, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că ar putea beneficia de pe urma adoptării acesteia.

Ulterior, în temeiul hotărârii respective, s-a încheiat, între CERNAT IORDĂNEL MILICĂ și unitatea administrativ – teritorială menționată mai sus, un contract de concesiune prin care Primăria Comunei Banca i-a concesionat acestuia suprafața de 32 ha pajiște din domeniul public al comunei, în baza acestuia, persoana evaluată încasând subvenții agricole de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vaslui.

Menționăm că persoana evaluată a accesat în campaniile din 2014, 2015 și 2016 forme de sprijin (pe suprafață agricolă din care 32 ha pajiște primite în concesiune de la Primăria Banca prin Contractul de concesiune și pe animale) în cuantum de 180.878,38 Lei, din care a încasat până în prezent suma de 129.323,42 Lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispozițiile art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

 

           8.  IOAN CREȚOIU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al sectorului 2 București

INCOMPATIBILITATE

În perioada 19 iunie 2012 – 17 iunie 2015, au fost încheiate trei contracte de prestări servicii de pază și cinci acte adiționale în valoare totală de aproximativ 2.131.524,28 Lei, între Administrația Domeniului Public Sector 2 (instituție publică de interes local aflată sub autoritatea Consiliului Local Sector 2) și S.C. Romvit General Security S.R.L., societate la care persoana evaluată a deținut funcția de director general, calitatea de asociat și funcția de administrator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

 

           9.  TACHE BOGDAN MARIAN, fost consilier local în cadrul Consiliului Local Mălureni, județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 februarie 2013 – 17 martie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și funcția publică de referent în aparatul de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Mălureni, județul Argeș, obținând venituri din exercitarea ambelor funcții, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 94, alin. (2),  lit. a)  din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BÂRLĂ FĂNICĂ, MEȘTERU EMIL, MURARIU ELENA VIOLETA și TACHE BOGDAN MARIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt:  imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

·  art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare”;

 

·  art. 87, alin. (1), lit. c) și lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu: […] lit c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia […] lit d) funcția de administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale […] lit g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local […] este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”;

 

·  art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.”;

 

·  art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;

 

· art. 75, lit. a), lit. b) și lit. f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;


· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinței;

 

· art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018