COMUNICAT - Incompatibilitate, conflict de interese administrativ și penal – 12 foști și actuali aleși locali

20 decembrie 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a 12 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

         1.  KIS JOSIF, primar al comunei Zagon, județul Covasna

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, având un interes personal de natură patrimonială, a emis acte administrative (expuneri de motive asupra proiectelor de hotărâre privind concesionarea unor trupuri de pășune, aflate în domeniul privat al comunei, ce stau la baza Hotărârilor Consiliului local, în temeiul cărora a fost  încheiat un contract de concesiune între Comuna Zagon și Asociația Gospodarilor din Zagon) și a încheiat acte juridice (contracte încheiate între Primăria comunei și Asociația Gospodarilor din Zagon, asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.

           2.   TOADER MARIAN, primar al comunei Zăbrani, județul Arad

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate de primar, a promovat un proiect de Hotărâre prin care a propus aprobarea unificării unei suprafețe de teren aparținând proprietății private a comunei și o proprietate privată a S.C. Oil Distribution S.R.L., societate la care acesta deține calitatea de asociat unic. Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului local, între comuna Zăbrani și S.C. Oil Distribution S.R.L., a fost încheiat Actul de alipire.

 

Astfel, există indicii cu privire la posibila săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul penal.

           3.   FARA PETRU, primar al comunei Tîrnova, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2012 – 31 octombrie 2013, întrucât, concomitent cu deținerea funcției de primar, a desfășurat activitate remunerată de agent de asigurări pentru Omniasig Vienna Insurance Group S.A., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k), din Secțiunea a 4-a, din Legea nr. 161/2003.

                     4.  DINU ILIE, fost primar al orașului Titu, județul Dâmbovița

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a semnat facturi și ordine de plată în bază cărora s-au efectuat plăți în valoare de 179.766,89 Lei către S.C. Died S.R.L. și S.C. Eledanis Com S.R.L. (societăți în cadrul cărora soția sa deține calitatea de asociat și funcția de administrator).

  

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003.

                     5.  BIRIN ION, actual consilier local și fost primar al comunei Vîlcele, județul Olt

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a semnat un Acord de parteneriat și o Convenție, producând un folos patrimonial pentru sine în cuantum de 108.732 Lei, respectiv un folos patrimonial pentru nora sa în cuantum de 11.055 Lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/20004.

                  

 

 6.  ȘTEFAN CONSTANTIN, fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local în  cadrul  Consiliului Local al comunei Ion Neculce, județul Iași, acesta a votat în favoarea adoptării Hotărârii privind alegerea viceprimarului comunei, potrivit căreia persoana evaluată a fost ales în funcția de viceprimar al comunei menționate.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.

   7.  TROFIN CONSTANTIN ROMEO, actual consilier local și fost viceprimar  al Comunei Români, județul Neamț

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat  la deliberarea și adoptarea (votând „pentru”) Hotărârii privind aprobarea închirierii pășuni (islazul comunal), în temeiul căreia s-a încheiat Contractul de închiriere între Primăria Români și persoana evaluată, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

De asemenea, pentru suprafața ce i-a fost dată spre închiriere, conform contractului de închiriere sus-menționat, și animalele deținute (împreună cu alte 2,49 ha teren), persoana evaluată a încasat subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Neamț.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.

                  8.  DANDU IONEL, fost viceprimar și fost consilier local al comunei Darova, județul Timiș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de viceprimar, a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local privind darea în administrare Asociației „Darozoo” a Crescătorilor de Animale din comuna Darova a unei suprafețe din pășunea comunală, având  un interes personal patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.

           9.   FLOREA IOAN, consilier local  în cadrul Consiliului local al Comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, S.C. Floris Blend S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul acestuia a deținut și deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat un contract de furnizare produse (livrare de combustibil și ulei) cu comuna Sâmbăta de Sus, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

         

 

 

 

     10.  PITIC ION RADU, fost consilier local al orașului Dragomirești, județul Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, având un interes personal (constând în prelungirea Contractului de concesiune încheiat între Primărie și cabinetul medical individual al soției sale, prin care să fie menținută redevența minimă), a participat la deliberarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune menționat anterior (fiiind astfel menținută redevența minimă), având posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba adopta încheierea unui astfel de act adițional ar putea prezenta un avantaj pentru sine și soția sa (în calitate de titular al Cabinetului Medical Individual).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 70 și art. 77 din Legea 161/2003 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.

      

11.   DUMITRU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mogoșani, județul Dâmbovița

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada 25 noiembrie 2014 – 21 iunie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de administrator în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșani, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. g)  din Legea nr. 161/2003.

        12.  STÎNGACIU AUREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Banca, județul Vaslui

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la luarea deciziei și aprobării Hotărârii Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică a pășunilor comunale aparținând domeniului public și privat al comunei Banca, pentru pășunatul bovinelor și ovinelor, și a încheiat ulterior Contractul Cadru de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 70 din Legea 161/2003 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. KIS JOSIF, DUMITRU FLORIN și STÎNGACIU AUREL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

·  art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

·  art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

·  art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.k) orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”;

 

·  art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de către soţia sau rudele de gradul I ale alesului local”;

 

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

 

· art. 75, lit. a) şi c) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; […] c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”;

                                                                                   

· art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinţei";

 

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018