Comunicat - conflict de interese administrativ și penal - 2 aleși locali

4 august 2016, 10:00
Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a doi aleși locali (1 primar și 1 consilier local, fost viceprimar), după cum urmează:

1.         UȚĂ ALEXANDRU, primar al comunei Ștefănești, județul Vâlcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcției de primar, a semnat documente care au stat la baza efectuării de plăți către Consumcoop Drăgășani Societate Cooperativă, societate la care soția persoanei evaluate are calitatea de membru cooperator și administrator. În urma acestor plăți, Consumcoop Drăgășani Societate Cooperativă a obținut venituri în cuantum de 6.630 lei.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

2.         BOBAR VIOREL NICOLAE, consilier local și fost viceprimar al comunei Mogoș, județul Alba

CONFLICT DE INTERESE PENAL

În perioada exercitării funcției de viceprimar, a votat, în calitate de consilier local, o hotărâre privind închirierea pășunilor comunale, proprietate publică a comunei Mogoș către crescătorii de animale persoane fizice și juridice. În baza acestei hotărâri, a fost încheiat un contract-cadru între Primăria comunei Mogoș, în calitate de locator și Asociația Crescătorilor de Taurine Mogoș, în calitate de locatar, asociație în cadrul căreia Bobar Viorel Nicolae a deținut funcția de vicepreședinte până la data de 03 mai 2012. În urma acestui contract, s-au realizat foloase patrimoniale pentru Asociația Crescătorilor de Taurine Mogoș din partea căreia persoana evaluată a beneficiat de foloase de orice natură.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpeni în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către BOBAR VIOREL NICOLAE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

· art. 70  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

· art. 71  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

· art. 76  din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”;

 

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: lit. a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […].”;

 

· art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia ”Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 4 august 2016
Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018