Intrebări și răspunsuri

În afară de adresa imobilelor (cu excepția localității unde sunt situate), se anonimizează și informațiile privind domiciliul declarantului și codul numeric personal din preambulul formularelor declarațiilor de avere și de interese?   | Da. Aceste informații se anonimizează la postarea declarațiilor de avere și de interese pe site-ul instituției și pe portalul Agenției Naționale de Integritate.
 
 
Ce contracte fac obiectul declarării la punctul 5 din declarația de interese (anexa 2 din Legea nr.176/2010) (”contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar”)?   | Fac obiect al declarării la punctul 5 din declarația de interese, contractele aflate în derulare în momentul completării declarației de interese. Nu sunt supuse declarării contractele ale căror efecte juridice au încetat înainte de data completării declarației (contractele încheiate/încetate/terminate).
 
 
Cum trebuie interpretate dispozițiile art.1 alin.(1) punctul 36, teza a doua, din Legea nr.176/2010: ”(...) personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare”?   | Potrivit dispozițiilor art.1 alin.(1) punctul 36 din Legea nr.176/2010, obligația de a completa declarație de avere și declarație de interese revine personalului instituţiilor şi autorităţilor publice care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare. Această dispoziție legală se aplică inclusiv personalului angajat cu contract individual de muncă în cadrul acestor instituții și autorități.
 
 

6.999.839

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 22.05.2017