Comunicat - conflict de interese în materie administrativă - DUICU Ioan Adrian

9 mai 2012, 09:03

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea de către DUICU Ioan Adrian, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mehedinți, a regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă.

(conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, DUICU Ioan Adrian fiind informat, la data de 14.03.2012 (confirmare de primire din data de 19.03.2012), respectiv, data de 19.04.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 04.05.2012, DUICU Ioan Adrian a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 16.12.2011, s-au constatat următoarele:

DUICU Ioan Adrian, în calitate de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mehedinți, nu a respectat regimul juridic al conflictului de interese în materie administrativă, deoarece a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului Județean Mehedinți nr. 48/28.10.2008, prin care se aprobă închirierea unui teren, în suprafață de 250 mp, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, către S.C. ROMRAD-R.M.N. S.R.L., respectiv nr. 104/31.08.2009, prin care se aprobă vânzarea a două corpuri  de proprietate din Municipiul Drobeta Turnu Severin către S.C. ROMRAD-R.M.N. S.R.L, societate în care DUICU Ioan Adrian deține calitatea de asociat, încălcând, astfel, prevederile art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 27.06.2008, i-a fost validat mandatul lui DUICU Ioan Adrian de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mehedinți.

Începând cu data de 02.04.2007, DUICU Ioan Adrian deține calitatea de asociat în cadrul S.C. ROMRAD-R.M.N. S.R.L.

DUICU Ioan Adrian, în calitate de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mehedinți, și-a exprimat votul, în mod favorabil, cu privire la adoptarea și deliberarea următoarelor:

- Hotărârea nr. 48/28.10.2008, prin care se aprobă închirierea unui teren, în suprafață de 250 mp, situat în incinta Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin, către S.C. ROMRAD-R.M.N. S.R.L.;

- Hotărârea nr. 104/31.08.2009, prin care se aprobă vânzarea a două corpuri de propietate din Municipiul Drobeta Turnu Severin, Județul Mehedinți, către S.C. ROMRAD-R.M.N. S.R.L, societate în care DUICU Ioan Adrian deține calitatea de asociat.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului de interese, deoarece, conform dispozițiilor art. 46, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, “nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local”.

Având în vedere cele de mai sus, a fost dispusă iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 09 mai 2012


Related news: Back

10.254.019

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 11.01.2022