Comunicat - încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese - CUC Traian Florinel

21 februarie 2012, 15:25

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României, de către CUC Traian Florinel, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj.

(conform dispozițiilor art. 2531 din Codul Penal al României, “conflictul de interese constă în îndeplinirea, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, a unui act ori participarea la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv”, iar, potrivit prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, “prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, CUC Traian Florinel fiind informat, prin adresa nr. 431/G/I.I./06.01.2011, despre declanșarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adresei nr. 3278/G/I.I./19.01.2011 (confirmare de primire din data de 30.10.2012), lui CUC Traian Florinel i-au fost aduse la cunoștință elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CUC Traian Florinel nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 19.11.2010, s-au constatat următoarele:

1. nerespectarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, conform dispozițiilor art. 46,  alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a  dispozițiilor art. 75 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, precum și a dispoziţiilor art. 70 şi art. 77 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,

2. indicii referitoare la posibila săvârșire a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României,

întrucât CUC Traian Florinel, în calitate de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj, nu a anunțat interesul personal pe care îl avea și a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 30/18.03.2009 privind aprobarea bugetului general propriu pe anul 2009, prin care a fost alocată suma de 120.000 Lei în vederea amenajării drumului de acces la gospodăria de apă din Localitatea Cămărașu, Comuna Cămărașu (Județul Cluj), lucrare executată de S.C. GENTILIA CONSTRUCT S.R.L., societate în cadrul căreia soția acestuia deține atât calitatea de asociat, cât și cea de administrator.

La data de 23 iunie 2008, a fost validat mandatul lui CUC Traian Florinel de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj, pentru perioada 2008-2012.

Începând cu data de 16.10.2007, CUC Daniela Cristina, soția lui Cuc Traian Florinel, deține, în cadrul societății comerciale S.C. GENTILIA CONSTRUCT S.R.L., atât calitatea de asociat, cât și pe cea de administrator.

La data de 22.12.2008, a fost încheiat între Consiliul Județean Cluj și S.C. GENTILIA CONSTRUCT S.R.L. acordul contractual având ca obiect amenajarea drumului de acces la gospodăria de apă din Localitatea Cămărașu, Comuna Cămărașu, iar, la data de 06.04.2009, a fost emis ordinul Consiliului Județean Cluj de începere a lucrărilor de amenajare.

CUC Traian Florinel, deși avea un interes personal, de ordin patrimonial, care putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în calitate de Consilier județean, nu a anunțat acest fapt la începutul ședinței din data de 18.03.2009 a Consiliului Județean Cluj, participând la deliberarea şi adoptarea Hotărârii nr. 30 privind aprobarea bugetului propriu al Județului Cluj pe anul 2009.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului de interese, deoarece, conform dispozițiilor art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberare și adoptarea hotărârilor consilierul local care, personal, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, iar hotărârile adoptate de consilul local cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

Potrivit prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, consilierii judeţeni nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii, aceștia fiind obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

Având în vedere cele de mai sus, au fost dispuse următoarele măsuri:

- sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, cu privire la posibila săvârşire de către  CUC Traian Florinel, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj, a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută şi pedepsită de art. 2531 din Codul Penal al României;

- iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

Menţionăm că, la data de 19.10.2011, Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea legislației privind regimul juridic al inco