Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul domnului Traian Florinel CUC

19 octombrie 2011, 11:10

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către domnul Traian Florinel CUC, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Cluj.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, domnul Traian Florinel CUC fiind informat, prin adresa nr. 431/G/I.I./06.01.2011, despre declanșarea procedurii de evaluare. Prin intermediul adreselor nr. 95611/G/I.I./29.08.2011 și nr. 102559/G/I.I./16.09.2011, domnului Traian Florinel CUC i-au fost aduse la cunoștință elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 19.11.2010, s-au constatat următoarele:

- încălcarea de către domnul Traian Florinel CUC a legislației privind regimul juridic al incompatibilităţilor, ca urmare a încheierii de către Consiliul Județean Cluj, instituție în care domnul Traian Florinel CUC exercită funcția de Consilier Județean, a unui contract având ca obiect amenajarea drumului de acces la gospodăria de apă din Localitatea Cămărașu, Comuna Cămărașu, Județul Cluj, cu S.C. GENTILIA CONSTRUCT S.R.L., societate în cadrul căreia soția domnul CUC exercită atât calitatea de asociat, cât și cea de administrator.

Prin Hotărârea nr. 101 din 23 iunie 2004, emisă de Consiliul Județean Cluj, a fost validat mandatul domnului Traian Florinel CUC de Consilier Județean.

Începând cu data de 16.10.2007, doamna Cuc Daniela Cristina, soția domnului Cuc Traian Florinel, deține, în cadrul societății comerciale S.C. GENTILIA CONSTRUCT S.R.L., atât calitatea de asociat, cât și cea de administrator.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, conform dispozițiilor art. 90 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ”(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de ... administrator ... asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrative-teritoriale, nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care face parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. 1 se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 19 octombrie 2011


Related news: Back

11 984 354

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 15.04.2024