Comunicat - conflict de interese administrativ și penal - 2 aleși locali

1 noiembrie 2013, 12:00
Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către BENDE SANDOR, Consilier județean în cadrul C.J. Harghita, șiGEORGICĂ ȘTEFAN, Consilier județean în cadrul C.J. Neamț.
1)    BENDE SANDOR a încălcat regimul juridic al conflictului de interese în materie penală, întrucât, în calitate de Consilier județean al C.J. Harghita, a participat la ședințele privind dezbaterea și aprobarea hotărârilor de buget al Jud. Harghita în anii 2010 și 2011, prin care au fost aprobate și programele de realizare a investițiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităților neelectrificate sau parțial electrificate din județ.
 
În perioada 2010 – 2011, S.C. ELECTRO-BETA S.R.L. (societate la care fratele său este administrator și asociat unic, iar persoana evaluată deține calitatea de salariat) a încheiat cu C.J. Harghita și cu unități subordonate acestuia, patru contracte de executare a lucrărilor având ca obiect proiectele de investiții prevăzute în buget, în valoare de 963.294,9 Lei.
 
Astfel, BENDE SANDOR a încălcat dispozițiile art. 47 din Legea 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale”, dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea 393/2004, potrivit căroraAleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la rude de gradul al doilea inclusiv”, dispozițiile art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit cărora „Ofertantul / Candidatul / Ofertantul asociat / Subcontractantul/ Terțul susținător care are drept membri în cadrul consiliului de administrație / organ de conducere ori de supervizare și/sau acționari ori asociați persoane care sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv ori care se află în relații comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit a), cu persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, este exclus din procedura de atribuire”, precum și dispozițiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material [...] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureș cu privire la posibila săvârşire de către BENDE SANDOR a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.
2) GEORGICĂ ȘTEFAN a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese în materie administrativă, întrucât a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârilor C.J. Neamț privind aprobarea și rectificarea bugetului Jud. Neamț și a instituțiilor publice / societăților comerciale aflate în subordinea / înființate de C.J. Neamț, care au încheiat contracte cu societățile comerciale la care persoana evaluată și / sau rudele acesteia dețin calitatea de asociat și / sau funcția de administrator.
 
Astfel, GEORGICĂ ȘTEFAN nu a respectat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căroranu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local [...], dispozițiile art. 75, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 393/2004,potrivit căroraAleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru [...] soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv [...] o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri [...]”, precum și dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2)din Legea nr. 393/2004,potrivit căroraConsilierii judeţeni [...] nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii [...] În situaţiile prevăzute la alin. 1 [...] consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BENDE SANDOR nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărar