Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese administrativ - GHIȘE VASILE

23 noiembrie 2012, 12:58

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea regimului juridic al incompatibilităților și al conflictului de interese în materie administrativă, de către GHIȘE VASILE, Director coordonator în cadrul Casei de Pensii Maramureș.

(conform prevederilor legii Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, „prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, GHIȘE VASILE fiind informat, la data de 30.06.2011 (confirmare de primire din data de 04.07.2011), respectiv la 06.01.2012 (confirmare de primire din data de 16.01.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 10.08.2011 și, respectiv, 31.01.2012, GHIȘE VASILE a depus la dosarul de evaluare două puncte de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 04.05.2011, s-au constatat următoarele:
- încălcarea regimului juridic al incompatibilităților de către GHIȘE VASILE, întrucât în perioada 26.11.2009 - 14.12.2010 a deținut, simultan, atât funcția conducere de Director coordonator, cât și funcția de execuție de inspector superior în cadrul Casei de Pensii Maramureș, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei;

- încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către GHIȘE VASILE, întrucât, în calitate de Director coordonator în cadrul Casei de Pensii Maramureș, a semnat două decizii privind numirea sa în funcția publică de execuție de inspector superior, precum și suspendarea de drept a raportului de serviciu corespunzator acestei funcții de execuție, rezervându-și, în acest mod, postul de  inspector  superior, încălcând, astfel, prevederile art. 79, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediu de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.
GHIȘE VASILE a deținut  în cadrul Casei de Pensii Maramureș atât funcția de Director coordonator în perioada 25.05.2009 - 14.12.2010, cât și funcția publică de execuție de inspector superior, în perioada 15.12.2010 - 11.07.2011.

GHIȘE VASILE, în calitate de Director coordonator, a organizat un concurs în vederea ocupării funcției publice de inspector superior, din cadrul Serviciului Evidența Contribuabililor - Casa de Pensii Maramureș, post vacant temporar, emițând, în acest sens, solicitare către A.N.F.P. pentru acordarea avizului favorabil și decizia pentru constituirea comisiei de concurs, ambele documente fiind semnate de către acesta. În urma participării la concursul organizat la  data de 23.11.2009, GHIȘE VASILE a fost declarat admis.

În perioada exercitării funcției publice de execuție, GHIȘE VASILE a obținut venituri nete în sumă de 17.828 Lei.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă, deoarece, conform prevederilor art. 79, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 161/2003, „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă ( ...)  interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”.

Având în vedere cele de mai sus, a fost dispusă iniţierea demersurilor prevăzute de art. 22, alin. (2) din Legea 176/2010, în vederea anulării contractelor încheiate cu încălcarea prevederilor legale privind conflictul de interese. Complementar, fapta persoanei cu privire la care s-a constatat nerespectarea regimului juridic al conflictului de interese constituie temei pentru eliberarea din funcție, precum şi interdicția de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a raportului, ori, după caz, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității și funcției respective.

De asemenea, persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 noiembrie 2012


Related news: Back

7.709.970

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 06.09.2019