Comunicat privind constatarea stării de incompatibilitate, în cazul lui PERICLEANU GRIGORE CIPRIAN

8 noiembrie 2012, 15:10

Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către PERICLEANU GRIGORE CIPRIAN, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea.

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, PERICLEANU GRIGORE CIPRIAN fiind informat, la data de 14.03.2012 și 13.07.2012 (confirmare de primire 20.07.2012), despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 06.08.2012, PERICLEANU GRIGORE CIPRIAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

În urma evaluărilor demarate la data de 13.03.2012, s-au constatat următoarele:
PERICLEANU GRIGORE CIPRIAN s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, pe perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea, S.C. PERICLESTAR S.R.L. (societate în cadrul căreia părinții acestuia dețin calitățile de asociat și administrator) a încheiat un număr de 5 contracte de execuție lucrări cu Municipiul Tulcea, în valoare totală de 2.424.630,86 Lei (aprox. 534.059,66 Euro), încălcând, astfel, dispoziţiile art. 90) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

În perioada 18.06.2008 – 27.01.2011, PERICLEANU GRIGORE CIPRIAN a deținut funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea.

PERICLEANU GRIGORE ION, tatăl persoanei evaluate, deține, începând cu data de 19.09.1996 – prezent, în cadrul S.C. PERICLESTAR S.R.L., atât calitatea de asociat, cât și pe cea de administrator.

De asemenea, PERICLEANU GRIGORE MARIA, mama persoanei evaluate, deține, începând cu data de 29.01.1998 – prezent, în cadrul S.C. PERICLESTAR S.R.L., calitatea de asociat.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 90 din Legea nr. 161/2003, ”Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.

În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.

Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 8 noiembrie 2012


Related news: Back

11 964 397

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 26.02.2024