Comunicat – incompatibilitate, conflict de interese ad-tiv, fals în declarații - Mircea RAȚĂ

12 iulie 2012, 12:29

Agenția Națională de Integritate a constatat, în cazul lui Ionel Mircea RAȚĂ, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov, Județul Brașov, în urma procedurilor de evaluare, următoarele:

- încălcarea regimului juridic al incompatibilităților;

- încălcarea regimului juridic conflictului de interese în materie administrativă;

- indicii referitoare la posibila săvârşire a infracţiunii de fals în declarații, prevăzută şi pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României.

 (conform prevederilor Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”).

Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, Ionel Mircea RAȚĂ fiind informat, la data de 14.03.2012, respectiv la data de 14.05.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

În urma evaluărilor demarate la data de 13.03.2012, s-au constatat următoarele:

1. Ionel Mircea RAȚĂ s-a aflat în stare de incompatibilitate, ca urmare a încheierii, pe perioada exercitării mandatului de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov, Județul Brașov ( iunie 2008 - iunie 2012), a unui număr de 25 contracte de prestări servicii și 5 comenzi pe bază de factură, în valoare totală de 974.785,6 lei, între S.C. POLIPLAST S.R.L, S.C. CURIER PRESS S.R.L. (societăți în cadrul cărora acesta deține calitatea de asociat), S.C. TIPOTEX S.A. (societate în cadrul căreia acesta deține calitatea de asociat și funcția de administrator) și Primăria Municipiului Brașov, respectiv instituții aflate sub autoritatea / în subordinea acesteia, încălcând, astfel, dispoziţiile 90, alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

La data de 20.06.2008, a fost validat mandatul lui Ionel Mircea RAȚĂ, de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov, Județul Brașov, pentru perioada 2008 – 2012.
Ionel Mircea RAȚĂ deţine calitatea de asociat în cadrul S.C. ARCA PRESS S.R.L. / POLIPLAST S.R.L.  (04.02.1997 - prezent), SC. CURIER PRESS S.R.L. (28.01.1999 - prezent) și S.C TIPOTEX S.A. (04.02.1997 – prezent).
Ionel Mircea RAȚĂ a deținut în cadrul S.C TIPOTEX S.A. funcția de administrator (24.01.2006 - 01.11.2010).

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit prevederilor art. 90, alin. 1 din  Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, ”Consilierii locali ( ...) care au funcţia de ( ...) administrator ( ...) precum şi calitatea de ( ...) asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.

2. Încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă de către Ionel Mircea RAȚĂ, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Brașov, Județul Brașov, ca urmare a votării Hotărârilor Consiliului Local Brașov (nr. 127/2008, 142/2009, 65/2010, 62/2011 și 70/2012) privind adoptarea bugetelor generale ale Municipiului Brașov pentru anii 2008 - 2012.

Ionel Mircea RAȚĂ, deși avea un interes patrimonial personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la procesul de deliberare şi adoptare a Hotărârilor Consiliului Local Brașov (nr. 127/2008, 142/2009, 65/2010, 62/2011 și 70/2012) privind adoptarea bugetelor generale ale Municipiului Brașov pentru anii 2008 – 2012.

Interesul persoanei evaluate constă în faptul că, din veniturile sau, respectiv, din cifra de afaceri obţinută în baza celor 25 contracte de prestări servicii încheiate și, respectiv, a celor 5 comenzi pe bază de factură, în valoare totală de 974.785,6 lei, sunt asigurate atât plăţile aferente indemnizaţiilor administratorilor, cât şi plăţile eventualelor dividende către asociaţi.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării regimului juridic al conflictului de interese, deoarece, conform dispozițiilor art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate lua parte la deliberare și adoptarea hotărârilor consilierul local care, personal, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, iar hotărârile adoptate de consilul local cu încălcarea acestor dispoziții sunt nule de drept.
Potrivit prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii, aceștia fiind obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

3. indicii referitoare la posibila săvârşire de către Ionel Mircea RAȚĂ, a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292 din Codul Penal al României, întrucât, în declarațiile de interese, completate și depuse la data de 15.06.2011 și 01.11.2012, nu a menţionat contractele „inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar / minoritar”, în perioada noiembrie 2010-iunie 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010.

Având în vedere cele de