COMUNICAT privind termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese

8 iunie 2021, 15:45
Marți, 15 iunie 2021, este data limită până la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://bit.ly/2ZPhVQy), pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.
Pentru a facilita procesul de completare și depunere a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința opiniei publice un set de informații utile:
 
  •  Platforma e-DAI:
Agenția Națională de Integritate a lansat noua platformă online „e-DAI”, prin intermediul căreia persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, vor putea completa și depune declarațiile de avere și de interese în format digital.
Cadrul legal privind modalitatea de completare și depunere digitală a declarațiilor de avere și de interese a fost stabilit prin Legea nr. 105/2020 (https://bit.ly/34nqcvZ).
Până la data de 31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1), pct. 1 - 38 din Legea nr. 176/2010, pot completa și depune declarațiile de avere și de interese, astfel:
- în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin intermediul platformei e-DAI; În cazul în care deponentul nu deține încă o astfel de semnătură, acesta poate, până la finalul anului 2021, completa și transmite declarațiile prin platforma e-DAI, semnate olograf;
- în format letric și transmise Agenției Naționale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată „conform cu originalul”.
Începând cu 01 ianuarie 2022, toate persoanele prevăzute de lege vor avea obligația de a completa și depune declarațiile certificate cu semnătură electronică calificată, exclusiv prin intermediul platformei e-DAI.
 

  •  Modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese:
          Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu).

          Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:

         
          - în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);

          - în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menționa situația la data declarării; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.).
   
         
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calitățile prevăzute în anexa 2 din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

          Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.
 

  •  Obligațiile conducătorilor entităților :
      -   Să desemneze persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese, în cazul în care acestea nu au fost desemnate;
      -   Să asigure, până la data de 31 decembrie 2021, certificate calificate pentru semnătură electronică, pentru fiecare deponent din cadrul entității (obligație instituită prin art. III din Legea nr. 105/2020);
      -   Să asigure ducerea la îndeplinire a prerogativelor legale la nivelul entității pe care o conduce.

  •  Obligațiile persoanelor respon