COMUNICAT - Privind termenul limită de depunere a declarațiilor de avere și de interese

3 iunie 2020, 09:00
Luni, 15 iunie 2020, este data limită la care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (https://bit.ly/2ZPhVQy), pot depune declarațiile de avere și de interese anuale.
 
În vederea înlesnirii procesului de completare și depunere a declarațiilor, Agenția Națională de Integritate aduce la cunoștința opiniei publice un set de informații utile:
 Măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 :
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Agenția recomandăpersoanelor responsabile cu implementarea dispozițiilor Legii nr. 176/2010, transmiterea declarațiilor de avere și de interese prin poștă, cu respectarea atribuțiilor prevăzute la art. 6 lit. f), respectiv „Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese îndeplinesc următoarele atribuții: (...) f) trimit Agenției, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de evaluare, copii certificate ale declarațiilor de avere și ale declarațiilor de interese depuse și câte o copie certificată a registrelor speciale prevăzute la lit. d), în termen de cel mult 10 zile de la primirea acestora (...)”.
Totodată, atragem atenția asupra faptului că activitatea de lucru cu publicul, la sediul Agenției, se va efectua cu respectarea prevederilor legale privind instituirea stării de alertă.
 
 Modalitatea de completare a declarațiilor de avere și de interese:
· Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010.

            · Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:
- în cazul veniturilor se vor declara veniturile obținute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex. salarii, dividende);
- în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menționa situația la data declarării; (ex. situație active financiare, bunuri mobile deținute, datorii, etc.).
· Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calitățile (deținute la data completării declarației)  prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.
Pentru facilitarea procesului de completare a declarațiilor, Agenția recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declarațiilor de avere și de interese, disponibile pe pagina de Internet a Agenției, la secțiunea “Formulare” (https://bit.ly/2AlqFmC). Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa https://bit.ly/2MbsG7O.
De asemenea, persoanele interesate se pot adresa Agenției, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și de interese, la numărul de telefon 0372.06.98.69 sau la adresa de e-mail CompletareDAI@integritate.eu.
 
 Anonimizarea declarațiilor de avere și de interese:
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum și ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declarațiilor de avere și de interese se vor anonimiza:
· adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate,
· adresa instituţiei care administrează activele financiare,
· codul numeric personal,
· semnătura.
Agenția Națională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, respectiv art. 6 „Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (Art. 6 alin. 1 lit. c).
În situația în care, declarațiile de avere conțin date cu caracter personal ale unor terți care nu au fost informați că vor fi făcute publice, aceștia au posibilitatea de a se adresa Agenției Naționale de Integritate solicitând anonimizarea respectivelor informații.
 
 Obligațiile persoanelor din instituțiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere