COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 5 funcționari publici

24 mai 2018, 10:00
 
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 5 foști și actuali funcționari publici, după cum urmează:
 
 
1. OLTEANU MARIANA, Funcționar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 02 decembrie 2004 – 29 mai 2014 a deținut simultan calitatea de funcționar public (inspector) și funcția contractuală de Expert procurări servicii la Unitatea de Management a Proiectului din cadrul aceluiași minister, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
2. MATEI MIHAI, Funcționar public în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Fundu Moldovei, Județul Suceava
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării funcției publice de consilier juridic a desfășurat activități remunerate în baza unor contracte de asistență juridică încheiate cu instituții publice, pentru prestarea de activități cu caracter juridic, care sunt în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public, potrivit fișei postului.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) și ale art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
3. COSTEA VALENTIN, Consilier în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Județean Călărași-Centrul Local Lehliu Gară
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcţiei publice de consilier a intervenit în procesul de gestionare a cererilor unice de plată pe suprafaţă depuse de către mama și de către fiica acestuia.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 şi ale art. 11, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011.
 
     4. TAKACS MIHAI, fost Director al Direcției Resurse Umane din cadrul Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor
 
INCOMPATIBILITATE
A deținut funcția publică de consilier superior la Unitatea Centrală pentru Reforma Administrației Publice din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), respectiv funcţia publică de consilier la Compartimentul Strategia UE pentru regiunea Dunării din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (ca urmare a predării posturilor și a personalului din cadrul unor structuri din Aparatul central al M.A.I. începând cu data de 15 ianuarie 2013), simultan cu următoarele funcții:
- funcția de inspector general la Inspectoratul de Stat în Construcții, în perioada 02 decembrie 2010 – 15 februarie 2012;
- funcția de Director al Direcției Resurse Umane în cadrul Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor, în perioada 13 martie 2012 – 29 iulie 2013;
- funcția de consilier personal al Ministrului Transporturilor, pe durata mandatului demnitarului, în perioada 14 iunie 2012 – 21 decembrie 2012.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
5. GÎLCĂ VALENTIN – GHEORGHE, fost Funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul Ordine Publică
 
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
În perioada exercitării funcției publice cu statut special (01 ianuarie 2002 – 28 februarie 2017) a întocmit și semnat mai multe documente cu ocazia controalelor efectuate la S.C. Selket S.R.L. Ploiești, societate în cadrul căreia persoana evaluată a avut calitatea de salariat – formator / profesor.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TAKACS MIHAI și GÎLCĂ VALENTIN – GHEORGHE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:
 
·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;
 
·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;
 
·  art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”;
·  art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate public. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;
·  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;
 
·  art. 11, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011, potrivit căruia „Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecţie următoarele persoane: cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare”.
  „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018