COMUNICAT DE PRESA

13 martie 2018, 10:00

Având în vedere solicitările adresate de mai multe instituții publice și organizații de presă cu privire la punctul de vedere al Agenției Naționale de Integritate pe marginea efectelor Deciziei CCR nr. 45/2018 – punctele 174 și 177, facem următoarele precizări:

 

Context:

Decizia nr. 45 pronunțată la data de 30.01.2018 (https://goo.gl/ZvpK9d), a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 199 din 5 martie 2018. Decizia este pronunțată în cadrul exercitării controlului de constituționalitate „a priori” a mai multor dispoziții cuprinse în Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor astfel cum a fost adoptată de Senatul României în data de 19.12.2017 în procedura legislativă privind propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (Plx 418/2017), precum şi a legii în ansamblul său.

O parte dintre considerentele admise de CCR în decizia nr. 45 se referă la regimul incompatibilităților pentru judecători și procurori:

„ (...) 174. De asemenea, pentru aceleaşi motive, Curtea constată neconstituţionalitatea art.I pct.97 din lege [cu referire la art.58 alin. (1) sintagmele „ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite" şi „precum şi la instituţii ale Uniunii Europene sau organizaţii internaţionale, la solicitarea Ministerului justiţiei"].

Astfel, cele anterior arătate se aplică şi funcţiilor publice de execuţie sau conducere, distincte de cele de demnitate publică, din cadrul autorităţilor executivă sau legislativă, cu excepţia Ministerului Justiţiei sau unităţilor subordonate acestuia, întrucât acestea din urmă se află în legătură directă cu serviciul public de înfăptuire a justiţiei.

Aşadar, nu este admis ca, pe calea detaşării, judecătorul sau procurorul să încalce normele constituţionale referitoare la incompatibilităţi, legiuitorului nefiindu-i permisă crearea unor procedee de eludare a unor interdicţii de natură constituţională.

Mai mult, acesta are obligaţia de a elimina din dreptul pozitiv soluţiile legislative constatate ca fiind neconstituţionale, precum cele ce se regăsesc, spre exemplu, în actualul art.58 alin.(1) din Legea nr.303/2004.

177. Având în vedere cele de mai sus, legiuitorului îi revine obligaţia de a pune de acord în procesul de reexaminare a legii toate prevederile acesteia ce privesc incompatibilităţile, inclusiv cele aflate în vigoare, cu prezenta decizie.”

Legea de modificare a Legii nr. 303/2004, față de care a fost exercitat controlul de constituționalitate finalizat cu Decizia nr. 45/2018, este o lege nouă care nu a intrat încă în vigoare.