COMUNICAT - Incompatibilitate – 4 funcţionari publici

6 noiembrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a patru funcționari publici, după cum urmează:

 

           1.  VIZITIU MIHAI DUMITRU, funcționar public de conducere (inspector șef adjunct) în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Ilfov

INCOMPATIBILITATE

În perioada deținerii funcției publice de conducere a candidat pentru o funcție de demnitate publică (funcția de primar al comunei Balotești) la alegerile locale din anul 2016, fără să fi încetat raporturile sale de serviciu, încălcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, coroborate cu dispozițiile art. 32 din Legea nr. 176/2010 și art. 115 din Legea nr. 161/2003.

    2. MANOLIU MIRELA, funcționar public (consilier) în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 septembrie 2010 – 02 decembrie 2015 a deținut simultan               calitatea de funcționar public și o funcție contractuală (specialist achiziții) în cadrul unei instituții publice - Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

         3. LUKACS-SZIKRA EDITH, funcționar public în cadrul Primăriei municipiului Aiud, județul Alba

INCOMPATIBILITATE

Atribuţiile exercitate în calitate de funcţionar public (consilier la Direcția Economică - Compartiment Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Aiud), potrivit fișei postului din 11 martie 2013, sunt în legătură directă sau indirectă cu funcţia de economist, deținută simultan cu funcția publică în sectorul privat (în perioada 31 octombrie 2013 – 09 aprilie 2015), încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

   4. MATEI ANCA GABRIELA, consilier juridic în cadrul Primăriei Comunei Sadova, județul Suceava

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 mai 2008 – 13 noiembrie 2014, a exercitat simultan atât funcția publică de consilier juridic în cadrul Primăriei comunei Sadova, județul Suceava, cât și pe cea de consilier juridic (profesie liberală) în cadrul Matei Anca Gabriela Consilier Juridic (încheind în această calitate și contracte de asistență juridică cu Primăriile Moldovița, Vatra Moldoviței, Pojorîta și Frumosu), încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) ), teza II din Legea nr. 161/2003.

                                                                                     

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

· art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: lit. a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;

· art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

· art. 115 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia Alte cazuri de incompatibilităţi şi interdicţii sunt cele stabilite prin legi speciale;

· art. 34, alin. (3) din Legea nr.188/1999, potrivit căruia „Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu”;

· art. 32 din Legea nr. 176/2010, potrivit căruia […]  Dispoziţiile prezentei legi se completează cu cele […] ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi  completările  ulterioare,  […] dacă  acestea  nu  sunt  contrare prezentei legi şi Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […]  starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018