COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 4 funcţionari publici

19 octombrie 2017, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese în materie administrativă în cazul a patru funcționari publici, după cum urmează:

 

          1.  MERCEA SANDA DANIELA, Director executiv în cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de Director executiv, a semnat o dispoziție de plată în baza căreia s-a achitat o sumă din casieria instituției, către SC Mardan Exim SRL Oradea, societate comercială în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deținea calitatea de asociat cu o cotă de 50% părți sociale.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

2. CHIRICU VASILE, consilier în cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Călăraşi - Centrul Local Lehliu Gară

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării funcţiei publice de Şef birou la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Călăraşi - Centrul Local Lehliu Gară, a aprobat deciziile de acordare a plăţilor pentru fiul acestuia, semnând astfel pentru aprobare mai multe documente.

 

De asemenea, în perioada exercitării funcţiei publice de consilier a efectuat cel de-al doilea control al solicitării de plată depuse de fiul acestuia (în Campania 2010), şi a verificat în Registrul Fermierilor cererea depusă de fiica acestuia (în Campania 2014).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, precum şi  ale art. 11, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011.

2. MARIN ION, funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Buzoești, județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 mai - 31 octombrie 2012, a deținut simultan calitatea de funcționar public și cea de candidat la alegerile locale din anul 2012, respectiv funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Buzoești, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) și art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, precum și ale art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea  nr. 188/1999.

2. ȘTEFĂNESCU TIBERIU TITUS, funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Aiud, județul Alba

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2013 – 01 mai 2014, a deținut simultan funcția publică de expert al Direcției Tehnice - Compartimentul strategii de informatizare din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, județul Alba și cea de expert IT în cadrul aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Alba de Jos”, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.”;

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public.”;

·  art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.”;

·  art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate […] a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”;

·  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

·  art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă: […] b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit”;

·  art. 11, alin. (1), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011, potrivit căruia „Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi oricăror alte instituţii publice care au atribuţii privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea şi urmărirea încasării creanţelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora, beneficiarilor de fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora, precum şi oricăror alţi operatori economici cu capital public sau privat care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri europene în baza unor acte juridice.”;

·  art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public în următoarele situaţii: […] d) pentru participare la campania electorală.”.

 

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese […] este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018