COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 7 funcţionari publici

22 septembrie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a șapte funcționari publici, după cum urmează:

 

          1.  RÂPAN OTILIA, director executiv în cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de director executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița-Năsăud a emis o Decizie privind constituirea echipei de implementare pentru Proiectul POSDRU cu titlul „Măsuri inovative și flexibile pentru combaterea șomajului prin utilizarea informației și comunicării”, echipă în cadrul căreia a deținut funcția de “agent grup țintă”, obţinând astfel, în perioada aprilie 2014 - septembrie 2015, venituri în cuantum de 22.792 Lei.

De asemenea, persoana evaluată a semnat mai multe decizii ce au stat la baza majorării salariului persoanelor care au făcut parte din echipa de management-implementare în cadrul Proiectului POSDRU amintit.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, 71, 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

    2. NIȚĂ DERMIDIE, inspector șef adjunct în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași

INCOMPATIBILITATE

În perioada 05 mai 2010 – 11 mai 2011, a deținut simultan funcția publică de șef serviciu Îndrumare angajatori și angajați în domeniul securității și sănătății în muncă, autorizări în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Iași și pe cea de membru în consiliul de administrație al S.C. Scudas S.A., societate comercială din sectorul public, obținând venituri de natură salarială, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

    3. RUJENESCU NICOLAE ADRIAN, șef serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 16 mai 2014 – 16 octombrie 2015, a deținut simultan funcția publică de conducere de  șef serviciu la Serviciul resurse umane din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj și pe cea de agent orientare profesională a șomerilor/agent informare privind cariera în cadrul Asociației pentru Incluziune și Dezvoltare Socială Gorj, funcție aflată în legătură directă cu atribuțiile din fișa postului, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

  4.  PRISECARU NICOLAE IOAN, funcționar public în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centrul judetean Dâmbovița

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea funcției publice de Șef serviciu la Centrul local Titu din cadrul APIA - Centrul judetean Dâmbovița, a aprobat (pentru campaniile agricole 2007, 2008 și 2009) plățile pe listele de plată care includeau și cererile de plată depuse de către acesta în calitate de fermier, semnând astfel pentru aprobare mai multe documente (Fișele privind calculul sumelor de plată, Listele de verificare a cererii de plată pe suprafață, Deciziile de acordare a plăților către sine în calitate de fermier).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

    5. ȘTEAU MARIA, funcționar public în cadrul Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (OIR POSDRU) Regiunea Centru Alba Iulia

INCOMPATIBILITATE

În anul 2012, simultan cu deținerea calității de funcționar public, a desfășurat, în calitate de expert judiciar, activități remunerate în cadrul Tribunalului Alba - Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice și Contabile Alba (instituție publică), încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

    6. ROTARU ADRIAN, funcționar public în cadrul Casei Județene de Pensii Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 octombrie 2012 – 17 iulie 2017, a deținut și a exercitat simultan calitatea de funcționar public și funcția de administrator, președinte al Consiliului de Administrație, în cadrul S.C. “Prahova Industrial Parc” S.A., societate comercială din sectorul public, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

    7. CIMPOERU ION, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Icoana, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 mai – 04 iunie 2016, a exercitat simultan funcția de referent în cadrul Primăriei comunei Icoana, județul Olt și calitatea  de  candidat la alegerile locale pentru funcția de consilier local al comunei Icoana, județul Olt, fără ca raporturile  de serviciu aferente funcției de referent să fie suspendate pe durata campaniei electorale, încâlcând astfel dispozițiile art. 95, alin.(1), lit.d) din Legea nr.188/1999, coroborate cu dispozițiile art. 97, alin.(2), lit.a) din Legea nr.161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NIȚĂ DERMIDIE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

· art. 70 din Legea nr.161/2003, potrivit căruia Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative;

· art. 71 din Legea nr.161/2003, potrivit căruiaPrincipiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public;

· art. 79, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia (1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă;

· art. 94, alin. (2), lit. a) și lit. c) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „ (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: lit. a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice […] lit. c) in cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public”;

· art. 96, alin. (1) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

· art. 97, alin. (2), lit. a) din Legea nr.161/2003, potrivit căruia (2) Raportul de serviciu al funcționarului public se suspendă: a) pe durata campaniei electorale, pâna în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;

· art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr.188/1999, potrivit căruia „Raportul de serviciu se suspendă din inițiativa funcționarului public în următoarele situații: […] d) pentru participare la campania electorală”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018