COMUNICAT - Incompatibilitate și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție – 4 funcţionari publici

17 iulie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența indiciilor privind posibila săvârșire a unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție în cazul a patru funcționari publici, după cum urmează:

 

    1. FRĂȚICĂ-DRAGOMIR ALINA-MIHAELA, șef serviciu în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București

INCOMPATIBILITATE

În perioada deținerii funcției de șef serviciu în cadrul Casei de Pensii a Municipiului București, a candidat la alegerile desfășurate pentru Camera Deputaților din data de 11 decembrie 2016, fără ca raportul de serviciu să fi încetat în condițiile legii, încălcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999.

 

 

    2. FRĂSINCARI DANIEL FLORIN, actual director executiv adjunct în cadrul Direcției pentru Agricultură Bistrița – Năsăud și fost director executiv al Camerei Agricole Județene Bistrița – Năsăud

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 mai – 06 iunie 2016, a candidat pentru ocuparea funcției de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Bistrița – Năsăud (mandatul 2016 – 2020), fără ca raportul de serviciu cu Camera Agricolă să fi încetat pe durata desfășurării campaniei electorale pentru alegerile locale din iunie 2016, încălcând astfel dispozițiile art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999.

De asemenea, în perioada 22 octombrie 2010 – 03 octombrie 2014, respectiv 05 mai – 07 septembrie 2016, persoana evaluată a deținut calitatea de funcționar public (consilier, director executiv adjunct și director executiv) în cadrul Camerei Agricole Județene Bistrița – Năsăud simultan cu calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul Frăsincari Daniel Florin Întreprindere Individuală, această calitate fiind în legătură directă/indirectă cu atribuțiile exercitate de aceasta ca funcționar public, potrivit fișelor postului, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

 

   3. CODREAN VALENTINA, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Sînmartin, județul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 23 ianuarie 2014, a deținut simultan funcția publică de referent în cadrul Primăriei comunei Sînmartin, județul Bihor și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Lăzăreni, județul Bihor, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

 

 

   4. ROTARIU LIVIOARA, fost Șef Serviciu în cadrul Salubris S.A. Iași, instituție aflată în subordinea Consiliului Local Iași

INFRACȚIUNI ASIMILATE INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE

La data de 25 aprilie 2016 S.C. Izavet S.R.L., reprezentată prin ROTARIU LIVIOARA, a câștigat licitația, în calitate de unic ofertant, organizată de către S.C. Salubris S.A. (în cadrul căreia persoana evaluată deținea la momentul licitației funcția de Șef Serviciu) pentru atribuirea contractului „Servicii sanitar-veterinare”, anterior licitației fiind implicată în  două proceduri de selecție de ofertă în vederea atribuirii unui contract de prestări servicii specializate de asistență medicală veterinară organizate de către S.C. Salubris S.A., în calitate de membru al comisiei de evaluare a ofertelor.

Ulterior, la data de 20 mai 2016 a fost încheiat contractul de prestări servicii înregistrat între S.C. Salubris S.A., în calitate de Beneficiar, și S.C Izavet S.R.L, reprezentată prin ROTARIU LIVIOARA, în calitate de prestator, în valoare de 571.915 Lei fără T.V.A.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către ROTARIU LIVIOARA a infracțiunii prevăzute de art.12, lit.b) din Legea nr.78/2000.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. FRĂSINCARI DANIEL FLORIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

·  art. 34, alin. (3) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „Înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere pot candida pentru funcţii de demnitate publică numai după încetarea, în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu”;

·  art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică. (2) Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate […] a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”; 

·  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

·  art. 12, lit. b) din Legea nr.78/2000, potrivit căruia „Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: […] lit. b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii.

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat  […]  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018