COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 5 aleși locali

12 iulie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a cinci aleși locali, după cum urmează:

 

           1.  VĂTĂMANU IONEL, primar al orașului Târgu Frumos, județul Iași

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar, a semnat contractul de concesiune având ca obiect concesionarea unui teren în suprafață de 98 m2 către S.C. Țac Țac S.R.L., societate comercială al cărei administrator și asociat este soția persoanei evaluate.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin.(1) din Legea nr. 161/2003.

          2. DRĂGHIA DOREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Călinești, județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 21 iunie 2012 a exercitat simultan calitatea de consilier local și funcția contractuală de asistent personal în cadrul Primăriei comunei Călinești, județul Argeș, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

 

               3. CIFOR GRIGORE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Feldru, județul Bistrița Năsăud

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a două hotărâri cu privire la Asociația Crescătorilor de Ovine Gergeleu - Nepos, județul Bistrița Năsăud, al cărei președinte este începând cu data de 04 iunie 2010.

Una dintre Hotărâri privea modificarea naturii juridice a Contractului de Administrare a pajiștilor aparținând domeniului public al comunei Feldru încheiat cu Asociația Crescătorilor de Ovine Gergeleu - Nepos, județul Bistrița Năsăud, iar cealaltă Hotărâre privea concesionarea pajiștilor aparținând domeniului public al comunei Feldru, în urma acesteia fiind încheiat Contractul Cadru de concesionare pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al comunei Feldru.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

 

           4.  STERP IOAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Hidișelu de Sus, județul Bihor

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui imobil situat în satul Hidișelul de Sus, județul Bihor, în baza căreia a fost încheiat Contractul de închiriere între comuna Hidișelu de Sus și societatea comercială Sterp Ioan Persoană Fizică Autorizată.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

 

           5.  POP DĂNILĂ, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sălsig, județul Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a votat Proiectul de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pășunilor și aprobarea “Regulamentului privind regimul închirierii pășunilor aflate în proprietatea publică a comunei Sălsig”.

Ulterior aprobării hotărârii de consiliu a fost încheiat Contractul cadru de închiriere pentru suprafetele de pajiști aflate în domeniul public al comunei Sălsig, contract încheiat între Comuna Sălsig și Asociația Producătorilor Agricoli “Valea Sălajului”, în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru fondator de la 29 ianuarie 2014.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CIFOR GRIGORE și POP DĂNILĂ nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt:  imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

·  art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

·  art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prevăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de consilier local […] este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”;

 

· art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […]”;

 

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinței;

 

· art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 


Related news: Back

7.644.483

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 25.06.2018