COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal – 8 foști și actuali aleși locali

8 mai 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală  în cazul a opt foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

            1.  CĂLIN MARIN, primar al comunei Vlădeni, județul Dâmbovița

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de primar, a semnat contractele de asistență juridică încheiate între primăria comunei Vlădeni și Cabinet Individual de Avocatură „Adrian Chițescu”, reprezentantul legal al lui CĂLIN MARIN în dosarul penal al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești și în fața Agenției Naționale de Integritate, persoana evaluată având astfel posibilitatea să anticipeze realizarea unui folos pentru sine, dar și pentru Cabinetul de Avocatură “Adrian Chițescu”, persoana evaluată având o relaţie de angajament cu acesta la data semnării contractelor de asistență juridică.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003, coroborat cu art. 75, lit. b) din Legea nr. 393/2004.

 

De asemenea, întrucât există indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către CĂLIN MARIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

            2.  ANTON COSTICĂ-ADRIAN, primar al comunei Vulturești, județul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

Începând din data de 18 iunie 2012, deține simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Anton C. Costică-Adrian Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

            3.  ȘOANCĂ ȘTEFAN VIOREL, actual consilier local și fost primar al comunei Drăghiceni, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de primar 2012 – 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Geoșel Măceșanu S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

            4.  POPA IOAN, actual consilier local și fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie – 24 decembrie 2013, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoană fizică autorizată la Popa I. Ioan Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) şi art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

   5. ȚEPELUȘ GEORGETA, consilier local al comunei Sărmaș, județul Harghita

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie – 14 august 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului comunei Sărmaș, județul Harghita, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) şi art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

     6. SÎNCULEI DUMITRU, fost consilier local/viceprimar al comunei Corlățeni, județul Botoșani

INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 mai 2015 – 30 martie 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de administrator al S.C. Agricola Sînculei S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

           7.  BRÎNZEI PETRU, fost consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Cornereva, județul                          Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a votat în anul 2013, Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafețe de teren din golul alpin al comunei Cornereva către persoane fizice.

Ulterior aprobării hotărârii de consiliu a fost încheiat contractul de concesiune pentru terenuri - categoria de folosință pășune între Consiliul local al comunei Cornereva în calitate de propietar și persoana evaluată, în calitate de concesionar.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 și cu art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea 393/2004.

 

De asemenea, întrucât există indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către BRÎNZEI PETRU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

            8.  CAZACU FLORIN LAURENȚIU, fost consilier local (viceprimar) al comunei Răsmirești, județul Teleorman

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de consilier local, a luat parte la deliberarea şi adoptarea Proiectului de hotărâre privind închirierea suprafeței de pășune către Asociația Crescătorilor de Animale din comuna Răsmirești, județul Teleorman, asociație în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de membru și Președinte.

Ulterior aprobării hotărârii de consiliu, a fost încheiat Contractul de închiriere între Consiliul local al comunei Răsmirești, în calitate de proprietar și Asociația Crescătorilor de Animale din comuna Răsmirești, județul Teleorman, reprezentată prin Cazacu Florin Laurențiu, în calitate de chiriaș.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 și cu art. 75 lit. b) și f) și art. 77, alin. (1) și alin (2) din Legea 393/2004.

 

De asemenea, întrucât există indicii privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflict de interese, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către CAZACU FLORIN LAURENȚIU a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SÎNCULEI DUMITRU și ANTON COSTICĂ-ADRIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

·  art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

·  art. 87, alin. (1) lit. c), d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia; lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] lit.g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: […] calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”;

 

·  art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;

 

· art. 75, lit. b) și f)  din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia, […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

                                                                                   

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinței";

 

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

 

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018