COMUNICAT - Incompatibilitate şi conflict de interese administrativ – 8 funcţionari publici

10 aprilie 2017, 16:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a opt funcționari publici, după cum urmează:

 

 

   1. MĂLUREANU SIMONA, actual funcționar public în cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (A.N.C.S.I.) și fost director general al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 aprilie – 03 iulie 2015, a deținut simultan funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Politici și Programe de Cercetare, Dezvoltare și Inovare a Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare (funcționar public) și pe cele de director general, și respectiv, președinte al Consiliului de Administrație al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – IGR București, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

   2. CONSTANTINESCU GABRIEL, funcționar public în cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 septembrie 2010 – 02 decembrie 2015, a deținut simultan funcția publică de consilier în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și pe cea de specialist protecția copilului în cadrul Serviciului Unitatea de Management a Proiectului al ministerului, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

    3. GOLEA LUCIAN, fost consilier la Direcția Economico-Financiară din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și actual angajat al Unității de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Muncii

INCOMPATIBILITATE

În perioada 02 decembrie 2004 – 02 decembrie 2016, a deținut simultan funcția publică de consilier în cadrul Direcției Economico-Financiare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (M.M.F.P.S.P.V.) şi funcția contractuală de specialist financiar în cadrul Unității de Management a Proiectului, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului, iar în perioada 01 ianuarie 2011 – 02 decembrie 2016, a deținut funcția publică de consilier în cadrul Direcției Economico-Financiare din cadrul M.M.F.P.S.P.V. şi, în același timp, a desfăşurat atribuții de control intern și control financiar preventiv în cadrul U.M.P. – M.M.F.P.S.P.V.

Astfel, persoana evaluată a încălcat, astfel,  dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) şi art. 94, alin. (2^2) din Legea nr. 161/2003.

4. DINIȚĂ ARDELEANU CONSTANTIN, funcționar public în cadrul Primăriei municipiului  Săcele, județul Brașov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea calităţii de funcționar public, a participat, în calitate de secretar al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea publică desfășurată în conformitate cu prevederile legale, a unor imobile aflate în proprietatea privată sau publică a municipiului Săcele, județul Brașov, la adjudecarea închirierii prin licitație a imobilului situat în municipiul Săcele, concretizat prin închirierea drepturilor locative pentru sine și familia sa.

 

Astfel, persoana evaluată a luat cunoștință (în cursul și ca urmare a îndeplinirii atribuțiilor de serviciu) despre valoarea și calitatea bunului care urma să fie închiriat, și totodată a participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la închirierea imobilului.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispoziţiile art. 70 şi 79, alin (1), lit.a) și lit.c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. a), b), c), alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 7/2004, coroborate cu dispozițiile art. 48 și art. 49 din OUG nr. 54/2006 și art. 68 și art. 69, lit. c) și lit. d) din OUG nr. 34/2006.

5. FODOR MARIANA, fost funcționar public în cadrul Primăriei comunei  Beclean, județul Brașov

INCOMPATIBILITATE

În perioadele 26 iunie 2012 – 29 ianuarie 2016 și 25 iunie – 28 iulie 2016, a deținut simultan calitatea de funcționar public în cadrul primăriei comunei Beclean, județul Brașov şi funcţia de consilier local al comunei Voila, județul Brașov pentru mandatul 2012 – 2016.

De asemenea, în perioada  06 mai – 04 iunie 2016, a deținut simultan calitatea de funcționar public şi cea de candidat la alegerile locale pentru ocuparea funcției de consilier local al comunei Voila, județul Brașov, pentru mandatul 2016 -2020, fără ca raportul de serviciu să fie suspendat pe durata campaniei electorale.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) şi art. 97, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, precum și dispozițiile art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999.

    6. ȘERBAN DANIELA, actual auditor intern și fost consilier în cadrul Consiliului Județean Cluj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 octombrie 2010 – 04 mai 2014 a deținut simultan funcția publică de consilier grad superior la Serviciul Financiar - Contabil din cadrul Consiliului Județean Cluj şi pe cea de economist în cadrul S.C. Damar Construct S.R.L., iar în perioada 13 octombrie 2011 – 01 mai 2014, a deținut simultan funcția publică de consilier grad superior la Serviciul Financiar - Contabil din cadrul Consiliului Județean Cluj şi pe cea de economist în cadrul Asociației Produs de Cluj, desfăsurând același tip de activitate, potrivit fișelor de post aferente.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

    7. RADU RODICA, funcționar public în cadrul Primăriei comunei Lipănești, județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 08 martie 2011 – 03 mai 2016, a deținut simultan funcția publică de persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al executării lucrărilor de construcții în cadrul Primăriei Comunei Lipănești, Județul Prahova și calitatea de persoană fizică autorizată - Radu I. Rodica-Elena Persoană Fizică Autorizată, calitate ce se află în legătură directă cu atribuțiile din fișa postului acesteia, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003. 

 

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului și al executării lucrărilor de construcții, a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, prin semnarea a nouă autorizații de construire pentru persoane fizice care au fost beneficiarele unor studii geotehnice întocmite de Radu I.Rodica-Elena Persoană Fizică Autorizată.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispoziţiile art. 70, art. 71 și art. 79 alin. (1), lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

8. MIJAICHE DAN, funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Bălăcița, județul Mehedinți

INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 mai – 27 iunie 2016, a deținut simultan calitatea de funcționar public în cadrul Primăriei Comunei Bălăcița, județul Mehedinți și pe cea de candidat la alegerile locale, încălcând astfel dispozițiile art. 97, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, precum şi dispoziţiile art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999.

 

 

 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DINIȚĂ ARDELEANU CONSTANTIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

·  art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

·  art. 79, alin (1), lit.a) și lit.c) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial; […] c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă”;

·  art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică”;

·  art. 94, alin. (2), lit. a) și lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor; […]  c) în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public”;

·  art. 94, alin. (22) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Nu se află în situaţie de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă”;

·  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

·  art. 97, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Raportul de serviciu al funcţionarului public se suspendă:  a) pe durata campaniei electorale, până în ziua ulterioară alegerilor, dacă nu este ales;  b) până la încetarea funcţiei eligibile sau a funcţiei de demnitate publică, în cazul în care funcţionarul public a fost ales sau numit”;

·  art. 19, alin.(1), lit. a), b), c), alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 7/2004, potrivit căruia „Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri’’: (1) Orice funcţionar public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor deserviciu,despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute; b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv; c) când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau  închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale. (3) Funcţionarilor publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.”;

·  art. 48 din OUG nr. 54/2006, potrivit căruia „persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluarea ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire”;

·  art. 49 din OUG nr. 54/2006, potrivit căruia „nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor următoarele persoane […] d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a ofertantului”;

·  art. 68 din O.U.G nr. 34/2006, potrivit căruia „persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant,ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire’’;

·  art. 69 din O.U.G nr. 34/2006, potrivit căruia „nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor /ofertelor următoarele persoane: […] lit. c) persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, lit. d) persoane care în exercitarea funcției pe care o dețin la nivelul autorității contractante se află în situația existenței unui conflict de interese astfel cum este reglementat de Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare”;

·  art. 95, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 188/1999, potrivit căruia „Raportul de serviciu se suspendă din iniţiativa funcţionarului public în  următoarele situaţii: […] d) pentru participare la campania electorală”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 

 

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018