COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 13 foști și actuali aleși locali

10 aprilie 2017, 11:30

 

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a 13 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

 

 

   1.  ROGOVEANU JEAN, primar al comunei Gogoşu, județul Mehedinți

INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 iunie 2012 – 09 septembrie 2013 a deținut simultan funcția de primar și pe cea de administrator al S.C. Jeacos Laguna S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2. CREȚESCU EMANOIL PETRIȘOR, actual primar și fost viceprimar al comunei Husnicioara, județul Mehedinți

INCOMPATIBILITATE

În perioada 26 iunie 2012 30 iulie 2014 a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Crețescu I. Emanoil - Petrișor Persoană Fizică Autorizată, iar în perioada 06 aprilie 2015 05 iunie 2016, a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Crețescu Emanoil - Petrișor Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

            3. MATEIU DUMITRU, fost primar al comunei Fîntînele, județul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012  – 21 ianuarie 2016, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică, respectiv reprezentant întreprindere familială la Mateiu V. Dumitru „Mateo” Întreprindere Familială, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

    4. URDĂ NECULAI, viceprimar al comunei Săvinești, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 iunie 2012 – 07 aprilie 2016, a deţinut simultan funcția de viceprimar Neamț și calitatea de persoană fizică autorizată la Urdă Neculai Persoană Fizică Autorizată, iar în perioada 25 iunie 2012 – 07 iulie 2014,  a deţinut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator al S.C. Marda S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și lit. g) din Legea nr. 161/2003.

         5. SANDOR GAL, viceprimar al comunei Sîncraiu de Mureş, judeţul Mureş

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 septembrie 2014 10.03.2016, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administraţie la Şcoala Gimnazială din comuna Sîncraiu de Mureş, judeţul Mureş, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

        6. ȚICHERIU ION, viceprimar al comunei Brebu, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 martie 2014 – 26 septembrie 2016, a deținut simultan funcția de viceprimar al comunei Brebu, județul Caraș-Severin şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Țicheriu Ion Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

      7. DURLEA NICOLAE, fost viceprimar al comunei Buzescu, județul Teleorman

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2012 – 26 august 2014 a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Buzescu din Județul Teleorman, participând totodată în cadrul a 23 de ședințe ale Consiliului de Administrație al unității de învățământ, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Buzescu.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit d) din Legea nr. 161/2003.

8. KADAR MARTON ATTILA, fost viceprimar şi actual consilier local al comunei Hoghiz, județul Brașov

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iunie 05 octombrie 2012, a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de administrator al S.C. “Kadar Electric” S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

 9. DUMA IOAN COSMIN, consilier local al orașului Ungheni, județul Mureș

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iulie 2012 – 27 ianuarie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local şi pe cea de consilier personal în cadrul cabinetului primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

10. BĂLĂUCĂ ALEXANDRU, consilier local al comunei Copălău, judeţul Botoşani

INCOMPATIBILITATE

În perioada deţinerii funcţiei de consilier local, fiica acestuia, în calitate de comerciant persoană fizică - P.F.A., a încheiat două contracte de prestări servicii cu Primăria comunei Copălău, judeţul Botoşani.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea 161/2003.

            11. LINCĂ RISTEL, fost consilier local al comunei Izbiceni, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iunie 2012 – 25 iunie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local şi calitatea de angajat cu Contract Individual de Muncă, în cadrul aparatului propriu al consiliului local al Comunei Izbiceni, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

12. ENE FLORICA COSTINA, fost consilier local al orașului Corabia, județul Olt

INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, S.C. Ene Procons S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat unic și administrator) a încheiat un contract de servicii în valoare de 25.000 lei (fără TVA), cu orașul Corabia.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) coroborat cu art. 92, alin.(1)  din Legea nr. 161/2003.

          13.    ILISEI GABRIEL, fost consilier local al orașului Buhuși, județul Bacău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și aprobarea (exprimându-și votul în mod favorabil și/sau exprimându-și punctul de vedere în ședință publică pe marginea aprobării) unor Hotărâri în temeiul cărora s-a încheiat un Contract de concesionare privind concesionarea unui teren (în suprafață de 416,00 mp, din care ocupat cu clădire în suprafață construită la sol de 253,00 mp), între Consiliul Local al orașului Buhuși și S.C. Sabiex Com S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și administrator). 

 

De asemenea, persoana evaluată a participat, în calitate de consilier local, la ședințele Consiliului Local Buhuși privind deliberarea și aprobarea unor Hotărâri (abținându-se de la vot, fără a fi menționat în procesul-verbal anunțarea interesului în problema supusă dezbaterii în care avea un interes personal) în temeiul cărora s-a încheiat un Contract de concesionare privind concesionarea suprafaței de 75,00 mp (zonă adiacentă restaurant „Amadeus”), între Consiliul Local al orașului Buhuși și persoana evaluată.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 și cu dispozițiile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LINCĂ RISTEL, KADAR MARTON ATTILA, ȚICHERIU ION şi CREȚESCU EMANOIL PETRIȘOR nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale: 

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

 

·  art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Conflictele de interese pentru preşedinții și vicepreşedinții consiliilor județene sau consilierii locali și județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

 

·  art. 87, alin. (1) lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice, […] lit.g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 

·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu: (...) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv”;

 

·  art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general,director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat  sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociare cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau cu regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

 

 

·  art. 92, alin (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor”;

 

 

· art. 46 din Legea 215/2001, potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispozițiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ. Acțiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată”;

 

 

· art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine […]”;

                                                                                   

· art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii județeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali şi consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal şi abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinței".

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 

 

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018