COMUNICAT - Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 8 funcționari publici

3 martie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a opt funcționari publici, după cum urmează:

 

       1. ANGELESCU MIRCEA VICTOR, consilier (fost director)  la Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de director al Direcției Patrimoniu Cultural, a semnat Autorizația pentru cercetare arheologică sistematică prin care autorizează Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” să efectueze săpături arheologice sistematice în situl arheologic Histria, persoana evaluată deținând calitatea de responsabil de șantier.

 

De asemenea, persoana evaluată a avizat Nota Direcției Patrimoniu Cultural privind finanțarea șantierelor arheologice prin Programul național de finanțare a cercetărilor arheologice sistematice, pentru anul 2011, prin care s-a propus ca suma de 800.000 lei să fie repartizată prin încheierea de contracte de cercetare arheologică și conservare primară între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile publice cu atribuții privind cercetarea arheologică (în anexa acestei Note, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” figura cu suma de 220.000 lei, din care suma de 115.000 lei fiind repartizată șantierului arheologic Histria).

Ulterior, a fost încheiat Contractul de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”.

                                               

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. a) și c) din Legea nr. 161/2003.

        2. MIHUȚ IOAN, funcționar public (consilier superior) în cadrul Primăriei comunei Chiuiești, județul Cluj

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de funcționar public, în perioada 18 iulie 2014 – 26 ianuarie 2016, a făcut parte din Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor UAT Chiuiești (constituită în baza Ordinului emis de Prefectul județului Cluj, semnând astfel șapte procese-verbale atât persoana evaluată cât și fiul său) și din Comisia de inventariere anuală a patrimoniului public și privat al comunei Chiuiești (constituită în baza Dispoziției emise de primarul comunei Chiuiești, semnând astfel un proces-verbal atât persoana evaluată cât și fiul său), comisii în cadrul cărora activează și fiul său.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit  b) și alin. (2)  din Legea nr. 161/2003.

            3. BOȚ PARASCA, fost consilier superior în aparatul de specialitate al primarului comunei Deleni, județul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 noiembrie 2015 – 08 decembrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția de consilier superior în aparatul de specialitate al primarului și pe cea de referent (personal contractual) în aparatul de specialitate al primarului Comunei Deleni, județul Vaslui, încălcând astfel dispoziţiile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

        4.  BORCEAN IOAN, consilier juridic în cadrul Casei Județene de Pensii Caraș - Severin

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 mai 2011 – 01 iulie 2013, întrucât a deținut simultan funcția publică de consilier juridic în cadrul Casei Județene de Pensii Caraș - Severin și calitatea de avocat în cadrul Baroului Mehedinți, încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 și art.10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 514/2003.

     5. IVANOV GEORGETA, inspector ecolog la Serviciul Comisariat Regional Tulcea-Chilia din cadrul Direcției Comisariatului de Control Integrat Delta Dunării - Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

INCOMPATIBILITATE

 

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 august 2012 – 30 octombrie 2015, întrucât a deținut simultan funcția publică de inspector ecolog în cadrul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării și funcția de ghid turistic, angajat cu contract individual de muncă la S.C. Karpaten Turism S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

        6. TOMESCU ION, fost director al Școlii de Poliție “Vasile Lascăr” - Câmpina, județul Prahova

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea funcției de director al Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, județul Prahova, a semnat mai multe dispoziții cu privire la fiul său.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 și art. 79, alin. (1), lit. c)  din Legea nr. 161/2003.

           7. POSIC CRISTINA - AURICA, funcționar public în cadrul Primăriei Botiz

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de persoană desemnată pentru exercitarea vizei de control financiar preventiv, a acordat vize CFP asupra dispozițiilor de caserie în baza cărora a încasat suma de 2.700 lei pentru alte tipuri de activități decât cele ale funcției de bază.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

  8. STOINEA DANIEL IONUȚ, inspector în cadrul Primăriei comunei Dragomirești, județul Vaslui

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 septembrie 2011, întrucât deține simultan funcția de inspector în cadrul Primăriei Comunei Dragomirești, județul Vaslui și pe cea de contabil șef în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Rădeni din comuna Dragomirești, încălcând astfel dispozițiile art. 94 alin. (2) lit. a)  din Legea nr. 161/2003. 

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

·  art. 79, alin. (1), lit. a), lit. b) și lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial,b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I,c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice”;

 

·  art. 79, alin. (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă”;

 

·  art. 94, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică”;

 

·  art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează: a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor”;

 

·  art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului”;

 

·  art. 10, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 514/2003, potrivit căruia „Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu: a) calitatea de avocat”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018