COMUNICAT - Incompatibilitate şi conflict de interese administrativ – 4 angajați cu funcții de conducere din sistemul medical

2 martie 2017, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a patru angajați cu funcții de conducere în sistemul medical, după cum urmează:

 

 1.  NICOARĂ FLORENTINA DENISA, actual manager și fost director economic al Spitalului de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada 03 octombrie 2011 – 08 aprilie 2013, Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu a încheiat cinci contracte de prestări de servicii cu S.C. Sfera Con S.R.L., al cărei administrator și asociat este afin de gradul al IV-lea cu persoana evaluată.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (2), coroborat cu art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006.

     2. MARC GHEORGHE, șef Secție Obstretică-Ginecologie în cadrul Spitalului Municipal Gheorgheni, județul Harghita

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 decembrie 2014 – 25 ianuarie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de șef secție la Secția Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Municipal Gheorgheni și funcția de administrator în cadrul S.C. Centru Medical Multi Promptmed S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr.95/2006 și art. 181, alin. (1) și alin. (9) din același act normativ.

  3. APOSTOAE FLORIN-IONUŢ, manager în cadrul Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamț, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 08 aprilie 2013 – 09 aprilie 2016, întrucât, a deținut simultan funcția de manager în cadrul Spitalului Orășenesc „Sf. Dimitrie” Tîrgu Neamț, județul Neamț și calitatea de titular întreprindere individuală al „Apostoae Florin-Ionuț Întreprindere Individuală”, încălcând astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

4. KINDA LEVENTE, șef Secție Cardiologie din cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 mai 2006 – 12 ianuarie 2017, întrucât a deținut simultan funcția de șef Secție Cardiologie în cadrul Spitalului Municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita și pe cea de administrator în cadrul S.C. Cardio S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 185, alin. (15) și art. 178, alin. (1), lit. c) şi g) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:


            -     art. 178, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu: […] exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele neremunerate”;

 

-     art. 178, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „ Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: c) exercitarea oricărei activităţi sau oricărei altei funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate”;

 

-     art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „ Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu: g) exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

-   art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „Constituie conflict de interese deținerea de către manager persoană fizică, manager persoană juridică ori reprezentant al persoanei juridice de părți sociale, acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenționează să exercite funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză”;

 

-   art. 181, alin. (1) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia În cadrul spitalelor publice se organizează şi funcţionează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri”;

 

-   art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. b) - d) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplică și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director”;

 

-          art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia Dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. b), c) şi d) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.  

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

 


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018