COMUNICAT - Incompatibilitate – 3 foști și actuali aleși locali

6 decembrie 2016, 14:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a trei foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

 

    1. CURELARU ION, fost primar al orașului Bălcești, județul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada 01 septembrie 2012 – 30 iunie 2014, a deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Petrache Poenaru”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

  2. LAȚCU DOMNOSIE, viceprimar al comunei Marga, județul Caraș-Severin

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada 25 iunie 2012 – 18 octombrie 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Lațcu Domnosie Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

     3. POPESCU DANIEL ION, actual director general în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, București și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 2, București

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii mandatului de consilier local 2008-2012, S.C. Damira Invest Group S.R.L (societate comercială la care soția persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat) a încheiat 47 contracte comerciale de furnizare de produse (achiziții directe - facturi în valoare totală 198.181.68 Lei) cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, București (instituție publică aflată în subordinea Consiliului Local al sectorului 2, București), încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LAȚCU DOMNOSIE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 87, alin. (1) d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; […] lit. g) calitatea de comerciant persoană fizică”;

 

             ·  art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „ (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective); (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;

 

·  art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.

 

 „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018