COMUNICAT - incompatibilitate și conflict de interese administrativ și penal– 3 foști și actuali aleși locali

5 decembrie 2016, 09:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă, precum şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală  în cazul a 3 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

 

  1.    CODREANU IOAN-BOGDAN, primar al comunei Pojorîta, județul Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de primar, pe durata mandatului 2012 - 2016, a încheiat un contract de comodat cu Asociația Club Sportiv „Bucovina” Pojorîta, al cărei membru fondator era la acel moment, încălcând astfel dispozițiile art. 70 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

 

De asemenea, în calitate de primar, a semnat Protocolul de colaborare și contractele de finanțare încheiate între Primăria comunei Pojorîta, județul Suceava și Asociația Club Sportiv „Bucovina” Pojorîta, asociație al cărei membru fondator fusese.

 

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către CODREANU IOAN-BOGDAN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

      2. APALAGHIȚEI DORINEL, fost viceprimar și actual consilier local al comunei Farcașa, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii funcției de viceprimar al comunei Farcașa a deținut și funcția de administrator la S.C. Proiect Construct Glidor S.R.L. și a obținut venituri din activități remunerate (de la S.C. Domarom Star S.R.L. și Cabinetul medical veterinar Dr. Apalaghiței Dorinel).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și k) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

            3.   GRIGORAȘ VASILE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava

INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate întrucât deține simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului - consilier personal al primarului comunei Frătăuții Noi, județul Suceava, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

·  art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;

 

·  art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I”;

 

·  art. 87, alin. (1) d) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu […] lit.d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; […] lit. k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, în ţară sau în străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”;

 

             ·  art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcția de consilier local este incompatibilă cu: […] calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local”;

 

·  art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”;

 

· art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE


Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018