Comunicat - incompatibilitate şi conflict de interese administrativ - 3 funcţionari publici

6 aprilie 2016, 10:00
Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul a trei funcţionari publici, după cum urmează:

1.

URS IOAN-FLORIN, director executiv în cadrul A.P.I.A-Centrul județean Maramureş

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de director executiv s-a implicat  în procesul de aprobare a cererilor de finanţare depuse de către S.C. POMICOLA S.A., societate comercială care are ca activitate principală „pomicultura și cultura altor plante fructifere” şi la care persoana evaluată deține acțiuni.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, dispoziţiile art. 11, alin. (1), lit. a) şi art. 12, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011 şi dispoziţiile art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei.

2.

GEORGESCU BOGDAN-CRISTIAN, polițist local în cadrul Poliției Locale a Sectorului 5, Bucureşti

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 mai 2013 – 19 octombrie 2015, întrucât a exercitat simultan funcțiile de polițist local în cadrul Poliției Locale a Sectorului 5 și director executiv în cadrul Direcției de Pază Bunuri și Prelucrare Date din cadrul Poliției Locale Sector 5.  

 

Persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.

3.

BARBU ANASTASE, consilier juridic în cadrul Primăriei Orașului Căzănești, județul Ialomița

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 07 octombrie 2013 – 31 decembrie 2015, întrucât a deţinut simultan cu funcția publică de consilier juridic în cadrul Primăriei Orașului Căzănești şi calitatea de mediator autorizat în cadrul „BARBU C. ANASTASE CABINET MEDIATOR”.

 

Persoana evaluată a încălcat astfel dispoziţiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au  depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.


Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:


·      art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;


·      art. 11, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011, potrivit căruia „Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanţare […] următoarele persoane: a) cele care deţin […] acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi […]”;


·      art. 12, alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 66/2011, potrivit căruia „(2) În situaţia în care, în cursul procedurii de verificare/evaluare/aprobare, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menţionate la art. 10 şi 11, acestea sunt obligate să o semnaleze şi să înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare”.


·      art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate […] în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice”.


·      art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia Funcționarii publici […]  pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public […], potrivit fișei postului”.


·      art. 13 din Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, potrivit căruia „Conflictul de interese în materie adminstrativă „se naște dintr-o situație în care oficialul are un interes privat care influențează sau este de natură a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a îndatoririlor  sale publice. […] Pentru existența conflictului de interese în materie administrativă este suficient ca interesul privat să fie de natură a influența exercitarea cu imparțialitate și obiectivitate a funcției publice; acest rezultat nu trebuie neapărat să se producă. […] Dacă în cazul conflictului de interese de tip potențial […] în cazul conflictului de interese de tip actual oficialul trebuie să se abțină de la luarea oricăror decizii. Conflictul de interese consumat apare în cazul în care oficialul nu s-a abținut de la luarea unei decizii în ipoteza unui conflict de interese actual și implică latura sancționatorie a reglementării”;

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 6 aprilie 2016

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018