Comunicat - incompatibilitate și conflict de interese administrativ - TUDOR GHEORGHE, consilier local

6 iulie 2015, 16:30

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui TUDOR GHEORGHE, Consilier local în cadrul Consiliului Local al Orașului Budești, Jud. Călărași.

 

TUDOR GHEORGHE s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local, întrucât Primăria Orașului Budești, reprezentată prin primar, în calitate de cumpărător, a încheiat la data de 05 ianuarie 2012 un contract de furnizare carburanți cu S.C. TOS S.R.L., reprezentată prin administrator TUDOR MARIUS (fiul lui TUDOR GHEORGHE), în calitate de vânzător.

 

În cadrul societății comerciale, persoana evaluată deține funcția de administrator, fiul acestuia deține funcția de administrator și calitatea de asociat, iar fiica sa deține calitatea de asociat. Potrivit facturilor și ordinelor de plată aferente acestora, în perioada 27 august 2012 - 23 decembrie 2013, au fost efectuate plăți în cuantum de 54.293,30 Lei către S.C. TOS S.R.L.

 

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003,  potrivit cărora „Consilierii locali [...] care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat [...] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local [...] ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale [...]”.

 

De asemenea, TUDOR GHEORGHE a încălcat și regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea hotărârii Consiliului Local Budești din data de 12 noiembrie 2010 privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la concesionarea prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 7.960 mp, Oborul Budești” (situat în Orașul Budești), pe o durată de 24 de ani, valoarea redevenței anuale fiind de 1.600 Euro.

 

La data de 01 februarie 2011, ulterior aprobării H.C.L. Budești din data de 12 noiembrie 2010, Primăria Orașului Budești, în calitate de concedent, a încheiat cu fiul persoanei evaluate, în calitate de concesionar, un contract de concesiune prin care oborul orașului este concesionat în vederea exploatării acestuia prin activități comerciale desfășurate de persoane fizice și persoane juridice.

 

TUDOR GHEORGHE a încălcat, astfel, și dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia „Nu pot lua parte la deliberarea și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local”, art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv”, și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „[…] consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii”; „În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali […] sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă”.

 

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. TUDOR GHEORGHE a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 6 iulie 2015

Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018