Comunicat - incompatibilitate, conflict de interese administrativ și penal - NYIKI MARCEL, fost viceprimar

30 aprilie 2015, 10:00

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, în cazul lui NYIKI MARCEL, fost Viceprimar al Comunei Odoreu, Județul Satu Mare, în mandatul 2008 - 2012.

 

NYIKI MARCEL a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, întrucât, în perioada deținerii funcției de viceprimar, primăria a efectuat, la data de 02 decembrie 2010, o plată în valoare de 8.035,20 Lei către S.C. FLORESCOM S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de asociat, iar soția acestuia deține funcția de administrator) pentru serviciile oferite primăriei cu ocazia organizării evenimentului “Zilele vârstnicilor”.


NYIKI MARCEL a încălcat astfel, dispoziţiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali […] care au funcția de  administrator […] precum şi calitatea de […] asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […] Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

În timpul exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. Odoreu, la data de 21 aprilie 2006, NYIKI MARCEL, în calitate de administrator al S.C. FLORESCOM S.R.L., a încheiat cu consiliul un contract de închiriere a spațiilor libere din Căminul Cultural Odoreu. Pe perioada derulării contractului, societatea comercială a subînchiriat sala căminului cultural unor terțe persoane pentru organizarea unor evenimente diverse sau a organizat ea însăși aceste evenimente pentru Primăria Comunei Odoreu, cu ocazia desfășurării unor activități culturale în căminul cultural.

 

De asemenea, NYIKI MARCEL a încălcat și regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în timpul exercitării mandatului de viceprimar, având un interes personal în problema supusă dezbaterii, a participat la ședința extraordinară a C.L. Odoreu din data de 24 iunie 2011, votând pentru aprobarea hotărârii consiliului local privind aprobarea actului adițional la contractul de locațiune, prin care se suspendă contractul pe perioada implementării și monitorizării unor lucrări de investiții la Căminul Cultural Odoreu, urmând ca perioada suspendării să se adauge duratei inițiale a contractului.

 

Contractul de locațiune a fost încheiat în perioada mandatului de consilier local al persoanei evaluate între C.L. Odoreu și S.C. FLORESCOM S.R.L. (societate în cadrul căreia persoana evaluată a deținut funcția de administrator și calitatea de asociat, funcția de administrator fiind, ulterior, deținută de soția acestuia). Așadar, la data atribuirii contractului, persoana evaluată deținea calitatea de consilier local și administrator al S.C. FLORESCOM S.R.L., ulterior, în timpul derulării contractului de închiriere, fiind ales Viceprimar al Comunei Odoreu (începând cu data de 20 iunie 2008). Prin urmare, acest contract a rămas în vigoare și, mai mult decât atât, persoana evaluată nu s-a abținut și a votat hotărârea consiliului privind aprobarea actului adițional la contractul de locațiune.

 

Astfel, NYIKI MARCEL a încălcat atât dispoziţiile art. 75, lit. a)  și c) din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; […] o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri”, cât și dispoziţiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.


Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. NYIKI MARCEL a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

 

„Persoana […] față de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  […]  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.


AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 30 aprilie 2015
Related news: Back

7.644.487

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 08.03.2018