Intrebări și răspunsuri

Persoanele implicate în contractele de cercetare (grant-uri) finanțate din fonduri externe sau din fonduri bugetare încadrate în institute de cercetare și universități din învățământul de stat au obligația declarării averii și a intereselor?   | Persoanele implicate în administrarea sau implementarea programelor ori a proiectelor finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare, din cadrul institutelor, centrelor sau staţiunilor de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice conform dispozițiilor O.G.nr.57/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația declarării averii și a intereselor. Institutele de cercetare sunt instituții publice, în înțelesul legii.

Profesorii universitari, cu excepția persoanelor cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat (care au obligația declarării averii și a intereselor în temeiul dispozițiilor art. 1 alin.(1) punctul 32 din Legea nr.176/2010), nu au obligația legală de a completa și a depune declarații de avere și de interese, deoarece, potrivit dispozițiilor art.32 din Constituția României, republicată, universitățile organizate ca unități de stat nu sunt instituții publice, în ințelesul legii.
 
 
Unde trebuie să trimită declarațiile de avere și de interese preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale?   | Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale preşedinţilor, vicepreşedinţilor, secretarilor şi trezorierilor federaţiilor şi confederaţiilor sindicale se trimit în copie certificată Agenției Naționale de Integritate, în termenele prevăzute de Legea nr.176/2010.

Astfel, la nivelul entităților în care persoanele au obligația de a depune declarații și de interese, potrivit legii, se desemnează persoane responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese. Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale depun declarațiile la persoana desemnată de șeful compartimentului resurse umane sau, după caz, de șeful secretariatului din cadrul federației sau confederației sindicale.
 
 
Cum trebuie interpretată sintagma ”persoane cu funcții de conducere” din art.1 alin.(1) punctul 32 din Legea nr.176/2010?   | Potrivit prevederilor art.294 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii cu funcţii de conducere sunt: ”administratorii-salariaţi, inclusiv preşedinţii consiliului de administraţie daca este şi salariat, directorii generali şi directorii, directorii generali adjuncţi si directorii adjuncţi, şefii compartimentelor de munca, divizii, departamente, secţii, ateliere, servicii, birouri precum şi asimilaţii lor stabiliţi potrivit legii sau prin contractele colective de munca ori, după caz, prin regulamentul intern”.
 
 

6.999.839

DE DECLARATII DE AVERE SI INTERESE POT FI CONSULTATE ACUM PRIN PORTALUL A.N.I.

ultima actualizare 22.05.2017